รับการนิเทศ ติดตาม จาก สพม3

คณะศึกษานิเทศน์ นางภษพอน ประภา และนางสาวทอฝัน เมธีปฏิภาน จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มานิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และนิเทศติดตามงานนโยบาย สพฐ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2561 สถานที่รับการประเมิน ห้องโสตทัศนศึกษา เวลา 13.00-16.00 น.