กำหนดประชุมครูเต็มคณะ

ขอเชิญครูและบุคลากรโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทฺธิ์”เข้าร่วมประชุมเต็มคณะ ประจำเดือนมกราคม 2562 ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องโสต

ทัศน์ศึกษา จึงเรียนมาเพื่อให้คณะครูและบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว