ประกาศ เรื่อง การขายพัสดุ

ประกาศ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธ์ิ”
เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
——————————-
ด้วย โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธ์ิ” จะทำการขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 102 รายการ ดูรายละเอียดและเงื่อนไขในการขาย