กำหนดประเมิน ร.ร. โดย สพม3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มีกำหนดมาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา และนิเทศติดตามงานนโยบาย สพฐ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใน วันพุธที่ 9 มกราคม 2561 สถานที่รับการประเมิน ห้องโสตทัศนศึกษา เวลา 13.00-16.00 น. โดยมีคณะศึกษานิเทศน์ นางภษพอน ประภา และนางสาวทอฝัน เมธีปฏิภาน จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มานิเทศติดตาม