วุฒิบัตรรางวัลที่ 1 “กองพันวิ่ง”

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 หน้าเสาธง ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดพิธีมอบวุฒิบัตร ประกาศเกียรติคุณ ที่ได้รับรางวัลที่ 1 “กองพันวิ่ง” จาก

มณฑลทหารบกที่ 18 จังหวัดสระบุรี ไว้ให้แก่โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โดยมี ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ เป็นประธานในพิธีรับมอบ