กำหนดสอบกลางภาค 2/2561

งานทะเบียนวัดผล-กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” กำหนดจัดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 4-11

มกราคม 2561ดังนี้

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 สอบระดับชั้น ม.1 , ม.2 , ม.3
วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 สอบระดับชั้น ม.4 , ม.5 , ม.6
วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 สอบระดับชั้น ม.4 , ม.5 , ม.6
วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 สอบระดับชั้น ม.1 , ม.2 , ม.3
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 สอบระดับชั้น ม.4 , ม.5 , ม.6
วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2562 สอบระดับชั้น ม.1 , ม.2 , ม.3