เกียรติบัตร/ธนาคารความดี

พิธีมอบเกียรติบัติบัตรหน้าเสาธง โครงการธนาคารความดี มอบให้กับนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี สมควรแก่การยกย่องสรรเสริญ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561