อบรม ปปช.น้อย วัยใส ใจสะอาด

สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดอบรมหลักสูตร “ปปช.น้อย วัยใส ใจสะอาด” ให้กับกลุ่มนักเรียนตัวแทนห้องละ 3 คนโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เพื่อปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตให้แก่นักเรียนสร้างความตระหนักให้นักเรียนยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตพอเพียงต้านทุจริต ละอายและเกรงกลัวที่จะไม่ทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยมีนายอนุกูล เรือนแก้ว นายอำเภอเสนา เป็นประธานในพิธีเปิด