การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาจัดการแนะแนวการศึกษาและอาชีพก่อนสำเร็จการศึกษา ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์