SBA มาแนะแนวศึกษาต่อ

ทีมแนะแนว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี เข้าประชาสัมพันธ์ให้ทุุนการศึกษา ระบบทวิภาคี เตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพ และระบบปกติ ซึ่งมีให้เลือกเรียนหลายสาขา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์