ประกวดจัดบอร์ดเทิดพระเกียรติ

กิจกรรมการประกวดบอร์ดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “รัชกาลที่ 9” ในฐานะที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์