ประกวดจัดบอร์ดเทิดพระเกียรติ

กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดบอร์ดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง ประกอบด้วย

  1. พระบิดาแห่งการจัดการน้ำ
  2. พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
  3. พระบิดาแห่งฝนหลวง
  4. พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย
  5. พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย
  6. พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย
  7. พระบิดาแห่งการวิจัยไทย
  8. พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
  9. พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย

ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. บริเวณหอประชุมอเนกประสงค์  โดยให้นักเรียนส่งตัวแทนห้องละ 5 คน และเตรียมอุปกรณ์มาให้พร้อม