กำหนดประชุมครูเต็มคณะ

ขอเชิญครูและบุคลากรโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทฺธิ์”เข้าร่วมประชุมเต็มคณะ ประจำเดือนธันวาคม 2561 ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เวลา 15.00 น. จึงเรียนมาเพื่อให้คณะครูและบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว