นักเรียนรางวัลพระราชทาน

นายนนทวัชร์ ไกรสกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” รับการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ในการประเมินและคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2561 รอบระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์