แนะแนวศึกษาต่อ-วิทยาศาสตร์

คณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มาแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 6/2 6/3 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561ณ ห้องโสตทัศนศึกษา