การประกวดดาว-เดือน-ดาวเทียม

คณะกรรมการนักเรียน และชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยให้มีการประกวดการประกวดดาว-เดือน-ดาวเทียมจากตัวแทนนักเรียนของแต่ละห้อง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ โดมหน้าอาคารเรียน