ประกวดประดิษฐ์กระทง

คณะกรรมการนักเรียน และชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยให้มีการประกวดประดิษฐ์กระทงประเภทสวยงามของนักเรียนแต่ละห้อง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ใต้อาคารเรียนที่ 4