การแข่งขันดนตรีไทย

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับกลุ่มโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ประเภทการแข่งขันวงดนตรีไทย เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์