แข่งขันขับร้องเพลงเดี่ยว

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ประเภทขับร้องเพลงเดี่ยวทุกประเภท เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ และห้องโสตทัศนศึกษา