รับรางวัล “คนดี กรุงศรีอยุธยา”

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรักตะวัน พรวนต้นไทร นักเรียนชั้น ม. 4/1 ได้รับเกียรติบัตร และโล่เกียรติคุณ รางวัล “คนดี กรุงศรีอยุธยา” สาขาส่งเสริมเด็กและ

เยาวชน จากสมาคมชาวกรุงศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา