อบรมระบบประเมินคุณภาพ รร.

การอบรมเรื่อง “รูปแบบและแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแนวใหม่ และเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่จาก สมศ.” เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา