ทุน”กรุงไทยสานฝันสูบัณฑิต”

พิธีมอบทุนการศึกษา “โครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต” เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เป็นทุนการศึกษาแบบให้ต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี ปีการศึกษาละ 50,000 บาท โดยปีนี้ทางบมจ. ธนาคารกรุงไทย ได้มอบให้จำนวน 4 ทุน รวมจำนวน 200,000 บาท