สวัสดิการของขวัญวันเกิด

งานสวัสดิการโรงเรียน และกลุ่มบริหารการเงินและบุคลกร จัดสวัสดิการเสริมขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรภายในสถานศึกษา โดยจัดของเยี่ยมป่วย และของขวัญวันเกิดเดือนตุลาคม ให้กับครูและบุคลากร มอบในที่ประชุมครูเต็มคณะ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา