ยินดีต้อนรับครูใหม่

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ยินดีต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ และครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5 ท่าน เพื่อร่วมทำงานและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ

  1. คุณครูอธิวดี วรรณารักษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  2. คุณครูศุภวิชชา ยาทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  3. คุณครูภัทรสุดา ภาสศักดิ์ชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  4. คุณครูรจนา เจริญมงคลศิริ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  5. นายอรรถพล พึ่งเพ็ชร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ