งานเกษียณอายุราชการ 2561

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดงานเกษียณอายุราชการ “ร้อยดวงใจเสนามุทิตาจิต” เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มีผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งหมด รวม 9 ท่านดังนี้ 1. รองบุญเชิด คล้ายเพชร 2. ครูอาคม ตรีเจตน์ 3. ครูกุลวิภา ชะเอม 4. ครูยุภา ตรีไพชยนต์ศักดิ์ 5. ครูรดาธร กลิ่นธูปธำรง 6. ครูปัญญาวัฒน์ พฤกษ์สุจิตร์ 7. ครูรสกร ภูมิราช 8. ครูกาญจนา ภูริปัญญาวนิช 9. ครูอรนุช ลวดลาย