ศึกษาดูงานจังหวัดจันทบุรี

กิจกรรมพัฒาบุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร ศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริและศึกษาภูมิทัศน์ป่าชายเลน จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2561เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามแนวทางพระราชดำริ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *