ร้อยดวงใจเสนามุทิตาจิต 2561

ร้อยดวงใจเสนามุทิตาจิต แด่รองผู้อำนวยการ และครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 / รองบุญเชิด คล้ายเพชร / ครูอาคม ตรีเจตน์ / ครูกุลวิภา ชะเอม /ครูยุภา ตรีไพชยนต์ศักดิ์ /ครูรดาธร กลิ่นธูปธำรง / ครูปัญญาวัฒน์ พฤกษ์สุจิตร์ / ครูรสกร ภูมิราช / ครูกาญจนา ภูริปัญญาวนิช / ครูอรนุช ลวดลาย / เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ โดมหน้าอาคารเรียน