รางวัลนักเรียนดีเด่น ประจำปี 2561

18 ก.ย. 61 … ครูชญาน์นัทช์ มั่นคง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 12 คน รับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 จากสมาคมของคนของแผ่นดินและสถานศึกษาในเครือไทย-เทค ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีอโยธยาบริหารธุรกิจ