ร่วมรับชมการประชุม โครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 นางปริศนา  สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวอารีรัตน์  สวนหลวง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ พร้อมด้วยคุณครูโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ร่วมรับชมการประชุม โครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา