การรายงานผลการดำเนินงานและความพร้อมรับการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน  ชมรม TO BE NUMBER ONE

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 นางสาวมรกต  วงษ์เนตร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  เข้าพบนายวีระชัย นาคมาศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและความพร้อมรับการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน  ชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ  ระดับเงินปีที่ 1 ระดับประเทศ  ประจำปี 2565