การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2565

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงการดำเนินงานและกิจกรรมของโรงเรียน ตลอดจนหาผู้ปกครองเครือข่ายเพื่อติดต่อสื่อสาร ส่งต่อข้อมูลข่าวสารและการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน ณ หอประชุมอเนกประสงค์