การสาธิตการใช้จอสัมผัสอัจฉริยะ (Electric Board)

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดการสาธิตการใช้จอสัมผัสอัจฉริยะ (Electric Board)ให้กับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสามารถใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้งานจอสัมผัสอัจฉริยะให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์