การประชุมผู้ปกครองนักเรียนในการลงทะเบียนเรียนซ้ำ รอบ 2

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 กลุ่มบริหารวิชาการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในการลงทะเบียนเรียนซ้ำ รอบ 2 เพื่อชี้แจงรูปแบบวิธีการแก้ไขผลการเรียน และการติดตามการแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนในแต่ละชั้น เพื่อสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ณ หอประชุมอเนกประสงค์