ขอขอบพระคุณเทศบาลเมืองเสนา

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ขอขอบคุณเทศบาลเมืองเสนา เจ้าหน้าที่ บุคลากร ที่ช่วยอนุเคราะห์นำรถฉีดน้ำมาล้างทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน โรงอาหาร โดมหน้าเสาธง โดมเล็ก อาคารเรียน และบริเวณรอบโรงเรียน เพื่อล้างฆ่าเชื้อ และเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน อย่างปลอดภัย ในภาคเรียนที่ 1/2565 ณ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”