การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน (English Communication For Daily Lift) ให้กับคณะผู้บริหารและคุณครู เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและต่อยอดการพัฒนาความรู้ เพื่อสามารถนำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”