การอบรม เรื่อง “พัฒนาตนเองด้วยภาษา พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี”

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “พัฒนาตนเองด้วยภาษา พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี” โดยมีผู้บริหารและคณะครูโรงเรียน เสนา “เสนาประสิทธิ์” เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองและประสิทธิภาพในการทำงาน ณ หอประชุมอเนกประสงค์