การมอบเอกสาร ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.2)

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการมอบเอกสาร ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.2) ให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ณ โดมหน้าเสาธง