การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2565

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โดยดำเนินการจัดสอบตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการเว้นระยะห่าง การคัดกรองนักเรียน ฯลฯ เพื่อดำเนินการสอบอย่างปลอดภัย