ผู้บริหารและคณะครูศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอุทัย

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เดินทางไปศึกษาดูงาน ระบบสารบรรณออนไลน์ และระบบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศในการบริหารงานกลุ่มงานต่าง ๆ เพื่อสามารถ จัดระบบข้อมูลการดำเนินงานที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ โรงเรียนอุทัย