การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 เบื้องต้น

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 เบื้องต้นด้วย ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen test kit) ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 เลขคี่ เพื่อคัดกรอง นักเรียนเบื้องต้นในการเปิดเรียนรูปแบบออนไซต์ (On-Site) 50% ผลการตรวจของนักเรียนไม่พบผู้ติดเชื้อ ผลเป็นลบ 100%