Posts archive for สิงหาคม, 2021

การประชุมคณะครูรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 4

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมการประชุม ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนรูปแบบออนไลน์ เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตาม นโยบายต่าง ๆ รวมทั้งชี้แจงเรื่องการบริหารงาน […]

Read more

การประชุมพัฒนาครูที่ปรึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 นายอุทัย นุชนวล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปและคุณครูวรรณภา  เย็นมนัส หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร่วมประชุมออนไลน์ในโครงการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน เพื่ […]

Read more

กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปีการศึกษา 2564 […]

Read more

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 รองผู้อำนวยการอุทัย นุชนวลและว่าที่ร้อยตรีวีรชัย วงศ์คิรีวรรณ หัวหน้างานยาเสพติดเข้าร่วมประชุมออนไลน์ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจัดโดย สพม.อย. ผ […]

Read more

กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน (รูปแบบออนไลน์)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน (รูปแบบออนไลน์) วันเสาร์ที่ 21 ส.ค. 2564 เวลา 09.00 – 1 […]

Read more

การล้างทำความสะอาดโรงเรียน

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ขอขอบคุณเทศบาลเมืองเสนา เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ให้ความสนับสนุนในการล้างทำความสะอาด และฆ่าเชื้อตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา COVID-19 บริเวณภายใ […]

Read more

กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2564 ให้นักเรียนและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์

Read more

กิจกรรม Creative with Technology

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 ให้นักเรียนและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์

Read more

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 ให้นักเรียนและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์

Read more

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติออนไลน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไปจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบของกิจกรรมออนไลน์

Read more