Posts archive for พฤษภาคม, 2021

การรายงานตัว/มอบตัวนักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการรับรายงานตัว/มอบตัว นักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 และการแจกหนังสือเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้ […]

Read more

การรายงานตัว/มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการรับรายงานตัว/มอบตัว นักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และการแจกหนังสือเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้ […]

Read more

การแจกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการแจกหนังสือเรียน และมอบเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3 5 และ 6 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ศึกษาหาความรู้ใน […]

Read more

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 และรับรายงานตัวนักเรียนประเภทโควตา โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันก […]

Read more

การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 โดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ณ โ […]

Read more

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่แม่บ้าน

– รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. – 2 มิ.ย. 64 สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง คือ สมัครด้วยตนเอง ที่ห้องบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน สามารถรับใบสมัครที่โรงเรียนหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://dr […]

Read more

การล้างฆ่าเชื้อทำความสะอาดโรงเรียน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 กลุ่มบริหารงานทั่วไปฝ่ายงานอาคารสถานที่ ร่วมกับเทศบาลเมืองเสนา ดำเนินการล้างฆ่าเชื้อทำความสะอาดโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นม. 1 และชั้น […]

Read more

สพม.อย.นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบออนไลน์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2564 ณ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”

Read more