Posts archive for เมษายน, 2021

การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 ระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2564

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET สูงสุดระดับเขตพื้นที่

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุภัทรา  สุภายุทธ์ ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET สูงสุดระดับเขตพื้นที่ วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2563

Read more

ร่วมแสดงความยินดีและอำลาส่งท้าย คุณครูภารดี ช่วยนา

วันที่ 9 เมษายน 2564 ตัวแทนคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ร่วมแสดงความยินดีและอำลาส่งท้าย คุณครูภารดี  ช่วยนา คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูที่โรงเรีย […]

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการ คลินิก ว.21

วันที่ 9 เมษายน 2564 กลุ่มบริหารบุคลากร โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” การประชุมเชิงปฏิบัติการ คลินิก ว.21 เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการนำเสนอเอกสารประกอบการประเมินสำหรับคุณครูที่จะขอเลื่อนวิทยฐานะ ณ […]

Read more

พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2564

วันที่ 9 เมษายน 2564 กลุ่มบริหารงานทั่วไป ร่วมกับนักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 เพื่อรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารและคุณครูอาวุโส และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย ณ […]

Read more

การอบรมโครงการพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 9 เมษายน 2564 รองผู้อำนวยการอุทัย  นุชนวล ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการในการอบรมโครงการพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กิจกรรมส่งเสริมมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด […]

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

วันที่ 8 เมษายน 2564 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” และคณะครูจากโรงเรียนสาคลีวิทยาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ณ หอประชุมอเ […]

Read more

To be number one จัดค่ายพัฒนาศักยภาพชมรมเครือข่าย

วันที่ 8 เมษายน 2564 ชมรม To be number one โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้จัดกิจกรรม “ค่ายพัฒนาศักยภาพชมรมเครือข่ายเเละกิจกรรมระหว่างเครือข่ายชมรม To be number one” ณ โรงเรียนชายนาพัฒนา

Read more

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ร่วมซ้อมแผนรองรับกลุ่มอุบัติเหตุกลุ่มชนกับโรงพยาบาลเสนา

วันที่ 7 เมษายน 2564 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ร่วมซ้อมแผนรองรับกลุ่มอุบัติเหตุกลุ่มชนกับโรงพยาบาลเสนา เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์อุบัติเหตุช่วงเทศกาล ณ โรงพยาบาลเสน […]

Read more

การสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ (วิทย์-คณิต)

วันที่ 4 เมษายน 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนเสนา “เสนาประสิ […]

Read more