Posts archive for มีนาคม, 2021

ชมรม TO BE NUMBER ONE รณรงค์ป้องกัน COVID-19

วันที่ 31 มีนาคม 2564 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาตามแหล่งชุมชนใกล้เคียง

Read more

การนำเสนอเพื่อพิจารณาขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

วันที่ 31 มีนาคม 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดการนำเสนอผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รายปีการศึกษา (วฐ.2) ปีการศึกษา 2562 […]

Read more

ชมรม To Be Number One ต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 31 มีนาคม 2564 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมรณรงค์และป้องกันภัยร่วมใจต้านภัยยาเสพติด โดยการสุ่มตรวจค้นสารเสพติดในโรงเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันพฤติกรรมไม่พึงป […]

Read more

ศูนย์การเรียนรู้พอเพียงด้านการศึกษา

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้พอเพียง ด้านการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

Read more

การแก้ไขผลการเรียน ปีการศึกษา 2563

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการแก้ไขผลการเรียน ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 27 เมษายน 2564 ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ (0 ร มส มผ)  ในปีการศึกษ […]

Read more

ศูนย์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O –NET) ชั้น ม.6

วันที่ 27 มีนาคม 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เป็นศูนย์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O –NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”

Read more

การสรุปโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2564

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ดำเนินกิจกรรมการสรุปโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายตามวิสัยทัศน์ […]

Read more

กิจกรรมมอบทุนการศึกษานักเรียน

วันที่ 24 มีนาคม 2564 กิจกรรมแนะแนวโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษานักเรียน โดยเป็นโครงการมอบทุนการศึกษาจากสำนักงาน ก.ส.ต. และการมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน โดยมีท่านรองผู้อำนวยการอุทัย  […]

Read more

การศึกษาดูงานแม่บัวหลวงไฮโดรโพนิกส์

วันที่ 23 มีนาคม 2564 รองผู้อำนวยการอารีรัตน์  สวนหลวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยตัวแทนคณะครูศึกษาดูงานการทำเกษตรกรรม การปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ และการปลูกพืชไร้ดิน  ณ แม่บัวหลวงไฮโดรโพนิกส์

Read more

การประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 22 มีนาคม 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดการประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563  ณ หอประชุมอเนกประสงค์

Read more