Posts archive for กุมภาพันธ์, 2021

กิจกรรมวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมทำกิจกรรมทำบุญ และเวียนเทียน เนื่องในกิจกรรมวันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ณ วัดบ้านแพน

Read more

พิธีเปิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านผู้อำนวยการปริศนา สุขสุสาสน์ และรองฯมรกต วงษ์เนตร เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

Read more

การพัฒนาหลักสูตรกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม)

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 คณะผู้บริหาร หัวหน้าวิชาการ และตัวแทนคุณครูประจำกลุ่มสาระฯ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ เรื่อง  การพัฒนาหลักสูตรกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  (พีไอเอ็ม […]

Read more

การมอบเกียรติบัตรโครงการธนาคารความดี

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 รองผู้อำนวยการสุภา ผ่องยุบล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนโครงการธนาคารความดี เพื่อปลูกฝังการทำความดี มีจิตสาธารณะ และเป็นแบบอย่างในการทำความ […]

Read more

การมอบเกียรติบัตร โครงการประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 รองผู้อำนวยการสุภา ผ่องยุบล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลการเข้าร่วมกิจรรม โครงการประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา หัวข้อ ครูคือ […]

Read more

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระหว่างวันที่ 10 -12 กุมภาพันธ์ 2564 

Read more

สัปดาห์การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 และการเปิดเรียน 100%

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 ในวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2564 และเริ่มการเปิดเรียน 100% พร้อมกับมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19 […]

Read more

ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่

ยินดีต้อนรับคุณครูสมพิศ เครือโชติ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่ได้ย้ายการดำรงตำแหน่งครูจากโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” มาบรรจุแต่งตั้งที่โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์& […]

Read more

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข”

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับรางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา และขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล “ครูดีไม่มีอ […]

Read more

การประชุมฝ่ายบริหารวิชาการ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการปริศนา สุขสุสาสน์ รองผู้อำนวยการอารีรัตน์ สวนหลวง รองผู้อำนวยการฝ่ยบริหารวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้างานฝ่ายวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประชุมและวางแผนการดำเน […]

Read more