Posts archive for พฤษภาคม, 2020

ห้องเรียน Facebook Classroom

🔰โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” 🔰 จัดให้มีช่องทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลเพิ่มเติม ด้วยห้องเรียนออนไลน์ Facebook Classroom โดยให้ครูและนักเรียนทุกระดับชั้น

Read more

รายชื่อสอบคัดเลือก ระดับชั้น ม.4

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดพื้นฐานความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการสำหรับจัดห้องเรียนและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

Read more

รายชื่อสอบคัดเลือก ระดับชั้น ม.1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดพื้นฐานความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการสำหรับจัดห้องเรียนและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Read more

6 ช่องทางรับชมการศึกษาทางไกล

การจัดการศึกษาทางไกลโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” โดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ

Read more

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน 2563

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ปีการศึกษา 2563 – รับสมัคร “ผ่านทางออนไลน์” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563

Read more