Posts archive for มีนาคม, 2020

เลื่อนรับ ปพ.1 ปพ.2 ของ ม.3 ม.6

ประกาศ : โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ขอเลื่อนวันรับ ปพ.1 ปพ.2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด หากนักเรียนคนใดมีเหตุจำเป็นต้องใช้ 

Read more

การแก้ไขผลการเรียน 0 ร มส มผ

ประกาศจากงานทะเบียนวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” แจ้งไปยังนักเรียนที่ยังแก้ไขผลการเรียนไม่เสร็จสิ้น สำหรับการซ่อม/แก้ไขผลการเรียน 

Read more

ประกาศปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส (COVID-19) ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม ถึง วันที่ 31

Read more

ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์ ขอเลื่อนการรับสมัครนักเรียน สอบคัดเลือก และการมอบตัว นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 จากเดิมระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2563 

Read more

ขอขอบคุณเทศบาลเมืองเสนา

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ขอขอบพระคุณเทศบาลเมืองเสนาที่อนุเคราะห์รถฉีดน้ำและพนักงานมาให้บริการล้างทำความสะอาดบริเวณด้านหลังโรงเรียน ตลอดจน

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตร ธนาคารความดี

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการธนาคารความดี มอบให้กับนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี สมควรแก่การยกย่อง

Read more

จากลารุ่นพี่-อำลารุ่นน้อง ม.3 ม.6

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โดยงคณะกรรมการนักเรียน จัดพิธีแสดงความยินดี จากลารุ่นพี่-อำลารุ่นน้อง ในโอกาสที่ ม.3 และ ม.6 กำลังจะจบการศึกษา ประจำปี 2562

Read more

พิธีปัจฉิมนิเทศ ม.3 ม.6 ปี 2562

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โดยงานแนะแนว กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 

Read more

รณรงค์ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สภานักเรียน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” รณรงค์หน้าเสาธง ชวนเด็กไทยให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อลดปริมาณถุงพลาสติกให้ลดน้อยลง 

Read more

เลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2563

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้จัดกิจกรรม เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ระบอบ”ประชาธิปไตย” และวิธีการเลือกตั้ง 

Read more