Posts archive for กุมภาพันธ์, 2020

ชมรมทูบี ขอขอบคุณ “พี่ตุ๊ก”

เมื่อวันที่ 28​ กุมภาพันธ์​ 2563 “พี่ตุ๊ก”พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษโรงพยาบาลเสนา​ อ.เสนา​ จังหวัดพระนคร​ศรี​อยุธยา​ ได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่กองทุน

Read more

กำหนดการสอบ O-net ม.6

กำหนดการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน o-net ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 , 1 มีนาคม 2563

Read more

นัดหมาย 10 มีนาคม 2563

งานทะเบียนวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ออกหนังสือแจ้งกำหนดการปฏิทินนัดหมายนักเรียน ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 ดังนี้ 

Read more

รับมอบลูกฟุตซอล บาสเก็ตบอล

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) วัดสุทัศน์เทพวราราม เจ้าคณะเขตดุสิต ร่วมกับศิษย์เก่าโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” นำโดย นาย

Read more

ประกาศจากธนาคารโรงเรียน

ประกาศจากธนาคารโรงเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ที่ไม่ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ที่จบการศึกษา) ให้นักเรียน นำ

Read more

กำหนดสอบปลายภาค 2/2562

งานทะเบียนวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยแบ่งระดับชั้นเป็น 3 กลุ่ม 

Read more

พิธีประดับเข็ม “คนดีศรีเสนา”

ท่าน ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และประดับเข็ม “คนดีศรีเสนา” ประจำปี 2562 

Read more

กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดมอเนกประสงค์หน้าอาคารเรียน … โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ โดยคณะกรรมการนักเรียนเป็น

Read more

กิจกรรมทำบุญวันมาฆบูชา 2563

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมทำบุญวันมาฆบูชา ณ โดมอเนกประสงค์หน้าอาคารเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

Read more

นศท.ร่วมซักซ้อมแผนอุบัติเหตุ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น.โรงพยาบาลเสนา ซักซ้อมแผนการปฐมพยาบาลการเกิดอุบัติเหตุรถชน โดยใช้นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเสนา”เสนาประ

Read more