Posts archive for มกราคม, 2020

กำหนดการสอบ o-net ชั้น ม.3

กำหนดการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน o-net ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 และจะประกาศผล

Read more

ประชาสัมพันธ์จากธนาคาร รร.

ประชาสัมพันธ์ … งานธนาคารโรงเรียน โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้รับการสนับสนุนกระปุกออมสิน จากธนาคารออมสิน มามอบให้แก่นักเรียนที่มาเปิดบัญชีใหม่

Read more

แข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ขอเชิญชวนร่วม แข่งขันทักษะวิชาการ “ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์” แบ่งเป็นระดับ ประถม, ม.ต้น

Read more

“เปิดบ้านเสนาวิชาการ 62”

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” กำหนดจัดกิจกรรมงานนิทรรศการวิชาการ “Open house” ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 งาน

Read more

อบรมประกันสังคมสู่สถานศึกษา

สมาชิกกลุ่มชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” รับการอบรมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้เรื่องประกันสังคมสู่สถานศึกษา 

Read more

ประเมิน นร.รางวัลพระราชทาน

วันที่ 22 มกราคม 2563 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานโอกาสมาประเมินนักเรียนทั้ง 2 ระดับ

Read more

SBA มาแนะแนวศึกษาต่อ

ทีมแนะแนว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี เข้าประชาสัมพันธ์ให้ทุุนการศึกษา ระบบทวิภาคี เตรียมความพร้อมสู่งาน

Read more

งาน “วันเสนาประสิทธิ์”

สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดงานพบปะสังสรรค์ “วันเสนาประสิทธิ์” เมื่อวันเสาร์ที่วันที่ 18 มกราคม 2563 ณ สนามโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”

Read more

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ขึ้นเมือ วันที่ 18 มกราคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมีท่าน

Read more

ร่วมพิธีวันครู อำเภอเสนา

วันที่ 16 มกราคม 2563 คณะครูโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้เข้าร่วมพิธีวันครู อำเภอเสนา จัดขึ้น ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” 

Read more