พิธีประดับเข็ม “คนดีศรีเสนา”

ท่าน ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และประดับเข็ม “คนดีศรีเสนา” ประจำปี 2562 

Read more

กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดมอเนกประสงค์หน้าอาคารเรียน … โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ โดยคณะกรรมการนักเรียนเป็น

Read more

กิจกรรมทำบุญวันมาฆบูชา 2563

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมทำบุญวันมาฆบูชา ณ โดมอเนกประสงค์หน้าอาคารเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

Read more

นศท.ร่วมซักซ้อมแผนอุบัติเหตุ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น.โรงพยาบาลเสนา ซักซ้อมแผนการปฐมพยาบาลการเกิดอุบัติเหตุรถชน โดยใช้นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเสนา”เสนาประ

Read more

เปิดบ้านเสนา62 Open House

ผอ.พิษณุ คงรุ่งเรือง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “เปิดบ้านเสนา62” (Open House) ประจำปี

Read more

ทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.4 ปี 2562

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โดยคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ พิพิธ

Read more

ทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.6 ปี 2562

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โดยคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ณ สวน

Read more

ระเบียบรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4

ระเบียบการรับนักเรียน โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 สามารถดูรายละเอียด ประเภทการรับสมัคร กำหนดรับสมัคร คุณสมบัติ การคัดเลือก กำหนด

Read more

ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” อย่างไม่เป็นทางการ ผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ นางสาวศรารินทร์ มงคลยุทธ 970 คะแนน 

Read more

การสอบโดยข้อสอบกลาง ม.1,2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มีนโยบายให้มีการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการ

Read more